HomeNaujienosObligacijų emisijaPranešimas apie AB „Agathum“ obligacijų viešą siūlymą

Pranešimas apie AB „Agathum“ obligacijų viešą siūlymą

Akcinė bendrovė „Agathum“ (toliau – Bendrovė) praneša apie 2 000 000 EUR vertės nekonvertuojamųjų 2 metų trukmės obligacijų (toliau – Obligacijos) viešą siūlymą. Siūlymas vykdomas vadovaujantis Informaciniu dokumentu, obligacijų leidimui iki 4 000 000 EUR (angl. Information Document for the offering of bonds of AB “AGATHUM” in the amount of up to EUR 4,000,000) (toliau – Informacinis dokumentas), kuris jo patvirtinimo dieną buvo paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje (www.agathum.com).

Informacinis dokumentas parengtas pagal Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d.
nutarimu Nr. 03-45 patvirtinto Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo reikalavimus.

Tai pirmasis Obligacijų emisijos etapas.

Pagrindinės siūlymo sąlygos

Bendrovė viešai siūlo iki 20 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina – 100 EUR. Minimali investavimo suma 100 EUR. Išpirkimo diena – 2026 m. birželio 28 d. Obligacijų metinė palūkanų norma 11 proc. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį, skaičiavimo bazė 30E/360. Išleistos Obligacijos bus nematerialūs skolos vertybiniai popieriai, įregistruoti Nasdaq CSD, ISIN kodas LT0000409286.

Obligacijos siūlomos viešai neprofesionaliesiems, profesionaliems ir instituciniams investuotojams Lietuvos Respublikoje ir Latvijos Respublikoje.

Obligacijas leidžiančiai Bendrovei taikomi tokie kovenantai: Bendrovės įmonių grupės skolos ir turto santykis ne didesnis kaip 70 %; Obligacijų emisijos nominali vertė ne didesnė kaip 150 % Bendrovės vertybinių popierių vertės investicinėje sąskaitoje; apribojimai dividendų išmokėjimui; apribojimai skolinimui; neigiamas pasižadėjimas; kontrolės pasikeitimas.

Siūlymo grafikas

Obligacijų siūlymo laikotarpio pradžia 2024 m. birželio 14 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku).

Obligacijų siūlymo laikotarpio pabaiga 2024 m. birželio 25 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku).

Obligacijų pervedimas į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2024 m. birželio 28 d.

Numatoma Obligacijas įtraukti į Nasdaq First North skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Obligacijų išleidimo dienos.

Pasirašymo paraiškų pateikimas

Investuotojai, pageidaujantys įsigyti Obligacijų, siūlymo laikotarpiu turi pateikti pasirašymo paraiškas. Šios paraiškos gali būti teikiamos per bet kurią kredito įstaigą ar finansų maklerio įmonę, kuri turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikoje ar Latvijos Respublikoje ir yra Nasdaq Vilnius narė arba yra sudariusi atitinkamus susitarimus su Nasdaq Vilnius nare.

Rekomenduojama susisiekti su pagrindiniu platintoju AB „Šiaulių bankas“ elektroniniu paštu platinimai@sb.lt arba telefonu +370 5210 3354

Obligacijų įtraukimas į biržos sąrašą ir į prekybą

Bendrovė ketina teikti Nasdaq Vilnius prašymą dėl Obligacijų įtraukimo į Nasdaq First North skolos vertybinių popierių sąrašą ir leidimo jomis prekiauti. Numatoma, kad Obligacijos bus įtrauktos į šį sąrašą ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 28 d.

Nors bus dedamos visos pastangos ir deramai rūpinamasi, kad Obligacijos būtų įtrauktos į biržos sąrašą ir į prekybą, Bendrovė negali užtikrinti, kad Obligacijos bus įtrauktos į prekybos sąrašą ir jomis bus pradėta prekiauti.

Galimybė susipažinti su Informaciniu dokumentu ir siūlymo Galutinėmis sąlygomis

Informacinis dokumentas paskelbtas ir jį galima gauti elektroniniu formatu Bendrovės interneto svetainėje (www.agathum.com), Dokumentų kopijas taip pat galima gauti Bendrovės registruotoje buveinėje adresu Vaisių g. 16A, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją, todėl prieš investuodamas į Obligacijas, kiekvienas potencialus investuotojas turi įsivertinti savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus ir atidžiai susipažinti su Informaciniu dokumentu ir kitais Obligacijų emisijos dokumentais.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, kuriems patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip tai suprantama pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2017/1129/ES, ir šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors susijęs su tokiu pasiūlymu arba kvietimu.  Informacinis dokumentas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas, jų viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Informacinis dokumentas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje (www.agathum.com).

Informacinis dokumentas neturėtų būti laikomas skatinimu įsigyti Obligacijų. Potencialiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą susipažinti su Informaciniu dokumentu siekiant suprasti visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Informacinio dokumento pagrindu bus vykdomas viešas Obligacijų siūlymas Lietuvos Respublikoje ir Latvijos Respublikoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m JAV vertybinių popierių įstatymą (su atitinkamomis pataisomis) ir negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Vertybiniai popieriai nebus viešai siūlomi Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Priedai:

  1. Information document Agathum EN 2024-06-12
  2. Final Terms Agathum EN 2024-06-12
  3. Investors presentation EN 2024-06-12
  4. Teaser LT 2024-06-12

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Agathum“ vadovas
Algirdas Pukis
El. paštas algirdas@agathum.com

Pagrindinis platintojas AB „Šiaulių bankas“

El. p. platinimai@sb.lt
Tel. +370 5 210 3354


© 2024 Agathum™. Visos teisės saugomos