HomePrivatumo politika

Privatumo politika

Ši Privatumo politika skirta visiems https://agathum.com/ (toliau – Svetainė) lankytojams, taip pat tiems, kurie svetainėje atlieka užklausas ir kitais būdais bendradarbiauja su mumis. Įgyvendindami ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose taikomus reikalavimus, šioje Privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją apie AB „Agathum“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo tikslus, duomenų gavėjus, duomenų subjektų teises ir kitas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu duomenų valdytojo statusą turi AB „Agathum“, juridinio asmens kodas 302762212, registracijos adresas Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, Lietuva, el. p. info@agathum.com (toliau – Bendrovė).

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

​Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi skaidriai, sąžiningai ir teisėtai. Renkami ir tvarkomi tik tie duomenys, kurie yra reikalingi tikslams, nurodytiems prieš renkant Jūsų asmens duomenis, pasiekti;
 • Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.
 1. Asmens duomenų tvarkymas informacijos Jums pateikimo tikslais

Jeigu norite susisiekti, gauti papildomos informacijos, pateikti užklausą ar pasiūlymą, tai galite padaryti pateikdami užklausą Bendrovės svetainėje ir nurodydami savo vardą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kad Bendrovė žinotų, kokiu adresu Jums pateikti prašomą informaciją.

Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi Bendrovėje tol, kol bus išnagrinėta Jūsų pateikta informacija ir atsakyta į Jums rūpimus klausimus.

 1. Socialinių žiniasklaidos priemonių valdymas

Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra Jūsų komentarai, atsiliepimai ir kita informacija, kuria pasidalinate mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose.

Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra Bendrovės paskyra, Privatumo politika ir taisyklės.  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Interneto svetainės administravimas ir slapukai

Visą informaciją apie slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus galite rasti slapukų valdymo įrankyje, kiekvienos svetainės apačioje.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Šioje Privatumo politikoje įvardintais asmens duomenų tvarkymo tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT serverio, archyvavimo, ataskaitų rengimo, buhalterijos bei kitokių paslaugų teikėjams ir subrangovams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms bei skolų pirkėjams ir perėmėjams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms bei kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies darbuotojams, perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kokias turite teises?

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kaip Bendrovė rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

© 2024 Agathum™. Visos teisės saugomos